Kensington Park, Whangarei

Ground Name:Kensington Park, Whangarei
List ofHawke Cup Matches played on this ground
 Miscellaneous Matches played on this ground