Olympic Park, Sydney - Highest Team Totals in Twenty20 matches

208-1Sydney Thunder v Brisbane Heat2014/15tt4665
205-5Western Australia v New South Wales2010/11tt2054
202-7Tasmania v New South Wales2006/07tt496
195-6Australia v England2013/14tt4075
194-7Tasmania v New South Wales2008/09tt1061
180-7Sydney Sixers v Sydney Thunder2014/15tt4670
177-6Adelaide Strikers v Sydney Thunder2012/13tt3230
171-4Australia v India2011/12tt2654
167-5New South Wales v Victoria2008/09tt1070
166-4Victoria v New South Wales2008/09tt1070
166-8New South Wales v Tasmania2008/09tt1061
165-5Brisbane Heat v Sydney Thunder2013/14tt4018
165New South Wales v Tasmania2006/07tt496
164-5Sydney Thunder v Sydney Sixers2014/15tt4670
160-4Western Australia v New South Wales2007/08tt756
159-7New South Wales v Western Australia2007/08tt756
156-3Melbourne Stars v Sydney Thunder2013/14tt4002
156-4Sydney Thunder v Adelaide Strikers2011/12tt2567
155-6Sydney Thunder v Melbourne Stars2013/14tt4002
155-8Adelaide Strikers v Sydney Thunder2011/12tt2567
153-6Adelaide Strikers v Sydney Thunder2013/14tt3989
152-6Tasmania v New South Wales2010/11tt2075
152Brisbane Heat v Sydney Thunder2014/15tt4665
150-5New South Wales v Tasmania2010/11tt2075