Karori Park No 3, Wellington

Ground Name:Karori Park No 3, Wellington
List ofOther matches played on this ground